cab_seccion_aprenderainvest

Protección de datos persoais

De acordo coa Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (L. O. 15/1999 do 13 de decembro), enténdese por datos persoais «calquera información concernente a persoas físicas identificadas ou identificables».

Os únicos datos persoais identificativos aos que o CENTRO ESPAÑOL DE DEREITOS REPROGRÁFICOS (a partir deste momento, CEDRO) terá acceso a través da web esdelibro.es serán os que os usuarios faciliten a través dos distintos formularios existentes na web.

En cumprimento da normativa vixente, CEDRO adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido en atención aos datos persoais tratados. Así mesmo, está dotado dos mecanismos precisos ao seu alcance para evitar na medida do posible os accesos non autorizados.

Informámolo de que, de conformidade coa L. O. 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos formarán parte dun ficheiro, cuxo responsable é CEDRO, e que serán utilizados para a xestión e a tramitación do servizo solicitado, así como para o envío de información sobre as nosas actividades e a de terceiros relacionadas cos dereitos de autor e a cultura.

Igualmente, informámolo de que conta cos dereitos de acceso, rectificación e cancelación, así como coa posibilidade de revogar o seu consentimento para o envío de información sobre as nosas actividades e a de terceiros relacionadas cos dereitos de autor e a cultura, que poderá exercitar por escrito a cedro@cedro.org ou por carta a rúa Miguel Ángel, 23, n.º 4, 28010 Madrid.